Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

Израел је, као и Србија, потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille”    подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.

Овера печатом “Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.

Јавне исправе издате у Републици Србији - за оверу печатом ”Apostille”  надлежан је основни суд у Републици Србији, који ће уз наплату прописане судске таксе, оверити оне исправе које су издали органи који  имају седиште на подручју тог суда.
 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.